O nás

Naším záměrem je pozitivně přispívat k evoluci lidské spolupráce směrem k samořízení, lidskosti, udržitelnosti a službě celku. 

Věříme, že nové formy spolupráce jsou nezbytné pro řešení výzev a problémů na všech úrovních.  Dosáhneme jich svým osobním rozvojem, kolektivním učením se, spolutvořením, otevřeností a novým přístupem ke stanovování cílů. 

Pomáháme budovat organizace jako živé, samořízené systémy, v nichž lidé pracují pro smysluplné cíle a dorůstají do nejlepší verze sebe samých. Organizace, které přinášejí výsledky a zároveň jsou dlouhodobě udržitelné a život podporující.

Poskytujeme know-how, nástroje, praktické zkušenosti a pomoc s uskutečněním změny na úrovni jednotlivců, týmů a organizací. 

Shromažďujeme, budujeme a sdílíme know-how v oblasti evoluce spolupráce, iniciujeme a podporujeme vzájemné učení a sdílení zkušeností, propojujeme lidi a organizace. Dáváme energii, podporu a naději těm, kdo ji na své cestě potřebují. 

Postupně budujeme platformu, kde se soustřeďují lidé, zkušenosti, know-how, experimenty a projekty z oblasti evolučních modelů spolupráce
a osobního rozvoje. Prostor je otevřený všem, kdo se o tuto oblast zajímají. Vzniká postupně, organicky a zatím je organizovaný centrálním týmem Evolucia, který tvoří aktivity a programy, kolem nichž se setkáváme. 

Proč Evolucio? Naše jméno spojuje latinská slova evolutio a lucere. Vyjadřuje, že Evolucio “svítí na cestu evoluce”.
 

Naše filozofie

Jsme průkopníci a badatelé na cestě objevování a učení. Ke své roli přistupujeme s energií a nadšením a také s respektem a pokorou.  Neprosazujeme své vidění světa jako jediné platné nebo lepší než ostatní. Respektujeme hodnotu a zkušenost každého člověka, systému i organizace. 

Otevíráme lidem a organizacím dveře na cestu dalšího rozvoje a učení. Snažíme se inspirovat k osobnímu růstu, posouvání hranic a k přijetí paradigmatu založeného na důvěře, spolupráci (nikoli konkurenci), na víře v postupný rozvoj lidského vědomí a hojnost života. Věříme, že tento pohled nás osvobozuje z “módu přežití” vycházejícího z pocitů strachu a nedostatku a dává nám svobodu a odvahu vytvářet projekty, inovace
i modely spolupráce, které jsou z pohledu předchozích evolučních stupňů nepředstavitelné.

Věříme, že vyšší úroveň spolupráce vyžaduje rozvoj schopností, které jsou součástí výše popsaného paradigmatu.  Jsou to především schopnost naslouchat a vést dialog, osobní zodpovědnost a také laskavost, empatie či otevřenost mysli a srdce.

Věříme, že evoluce všeho je kontinuální a nezastavitelná. Jejím projevem je změna. Záleží jen na nás, jak změnu vnímáme a zda chceme být její oběti, nebo spolutvůrci. Sociální, ekologické a ekonomické výzvy, kterým čelíme, představují příležitost a impuls posunout se na vyšší úroveň vědomí, jež nám umožní najít řešení, která na v současnosti převládajících úrovních nevidíme. Rozpad starých modelů, frustrace a ztráta “jistot” přivedly lidstvo do zlomového bodu. Je možné, že v tomto bodě stojíme před volbou mezi kolapsem a novou podobou světa. Volíme mezi strachem a intolerancí a otevřeností a spoluprací. Věříme, a dosavadní evoluce naši víru podporuje, že zvolíme život a nikoli zánik.

Náš tým

Eva Vejvodová

Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. Věnuji se tvorbě a sdílení know-how v oblasti evoluce organizací a lidské spolupráce. Chci otevírat diskusi a inspirovat ostatní na cestě osobní i organizační změny. Pomáhám organizacím na cestě k samořízení a kultuře otevřenosti, smysluplnosti, vzájemné podpory a učení.
Budování Evolucia mi dává příležitost skutečně žít tealové principy, nacházet při tom své limity a posouvat je dál. Je to krásná cesta růstu, učení, objevování, sdílení a vytváření něčeho smysluplného a zcela nového.

Lenka Papadakisová

V Evoluciu se zabývám tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradních kruhy a mastermindové skupiny.  Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání. Stojím za vzdělávacími společnostmi Kredo, Expertis a platformami Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy.

Marek Vich

Mou rolí je dodávat sílu a psychickou podporu lidem, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za svůj život, zdraví i štěstí. Působím jako lektor mindfulness, terapeut a vysokoškolský učitel. V rámci organizací je mojí vášní je zavádění evolučních, svobodných a participativních stylů řízení založených na samo-organizaci. A to je i důvod, proč spolutvořím Evolucio. Zde mám tu čest spolupracovat s lidmi, kteří  tuto vášeň sdílí a zároveň mé obzory i zkušenosti dál. Působím také jako garant oborů psychologie a manažerské psychologie na soukromé vysoké škole AMBIS v Praze. Jsem spoluzakladatelem programu Relational Mindfulness Training (RMT) a neziskové organizace Mindfulness Club. Tvořím podcasty, online kurzy a vzdělávací videa. www.marekvich.com

Míša Skalníková

Zajímá mne a baví pomáhat vzniku a rozvoji organizačních systémů, ve kterých lidé mohou a chtějí pracovat dobře a rádi, být sami sebou, naplňovat svůj potenciál a přispívat k vyššímu cíli a blahu celé společnosti. Evoluční proces aplikovaný v různých organizacích po celém světě, ve mně probouzí touhu přispět, být součástí,  být sama sebou, spolutvořit něco s vyšším posláním, něco, co přesáhne kvalitou nás všechny. Je to další krok k naplnění mého poslání, seberozvoji a vlastnímu učení. A je to možnost nabídnout mou zkušenost a znalosti druhým, kteří mají odvahu spolutvořit organizace budoucnosti.

Jan Polák

Podporuji udržitelný rozvoj byznysu a podnikatelského prostředí, které oceňuje sílu lidského potenciálu a zaměřuje se na jeho rozvoj. Pomáhám probouzet a transformovat spirit a tvůrčí energii v organizacích.
V Evoluciu se zaměřuji na tvorbu know-how  a provázení organizací na cestě změny. Pomáhám lídrům a týmům odhalit a rozvinout jejich silné stránky, zlepšovat kvalitu spolupráce a stavět úspěšné strategie.  Jsem také zakladatelem a ředitelem firmy New Business Paradigm a programu Podnikatel 5.0.

Simona Benešová

Jsem nadšený expert v péči o zákazníky, zkušený lídr v mezinárodních firmách a inovátor v oblasti budoucnosti práce a využívání exponenciálních technologií. Věřím, že každý z nás může své talenty využít nejen ku prospěchu svému, ale také  ve službě ostatním.  Oslovila mě kniha Frederica Laloux Budoucnost organizací a odstartovala mou touhu přispívat k evoluci lidské spolupráce. Jsem hrdá na to, že mohu s podobně smýšlejícími parťáky v Evoluciu spolutvořit a přinášet inspiraci těm, kteří hledají smysl a hodnotu ve své práci.

Pavlína Lášticová

V Evoluciu sa starám o organizáciu akcií a rada sa zapájam do výskumnej tvorby. Moja cesta začala na VŠE, kedy som ako stážista pracovala v dvoch korporátoch. Vnímala som, že to nie je to najvhodnejšie prostredie pre rozvoj bytosti v jej plnej celistvosti, a koniec koncov ani pre firmu samotnú. Vtedy som ale moje pocity nevedela pomenovať. Kúsky odpovedí na moje otázky začali prichádzať vďaka predmetu Management 2.0., a neskôr pri zapojení sa do kvalitatívneho ročného výskumu samo-organizovaných spoločností. Výskum ma viedol k túžbe vyskúšať si všetko v praxi. Som vďačná za to, že môžem byť súčasťou Evolucia. Objavovať a následne ďalej zdieľať.