OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE TEAL DAYS

1. Použití
Tyto "Obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností Evolucio Space s.r.o, Ungarova 677/2, 18000 Praha 10, IČ  09071831 (dále jen „Provozovatel.“) při účasti Zákazníka na akci Teal Days 22.11.2022 (dále jako „Akce“) pořádané společností Evolucio Space s.r.o.


2. Objednávka
Zákazník zadává objednávku elektronicky vyplněním registračního formuláře, do něhož je naveden z webové stránky akce. 

Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od Provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení registrace").

Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.  Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde
 

3. Cena
Cena Akce uvedená na webové stránce www.evolucio.space/teal-days je smluvní, Provozovatel není plátcem DPH. Součástí ceny je neomezený přístup k videozáznamu části Akce.
 

4. Úhrada
Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do pěti pracovních dnů zaslána faktura se splatností 7 dnů. V případě, že nebude částka uhrazena k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se Provozovatel
se Zákazníkem dohodne jinak. 


5. Storno
Objednávku je možné stornovat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu eva.vejvodova@evolucio.space. Pokud již Zákazník uhradil fakturu,
bude se další postup řídit těmito podmínkami: 

Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání Akce  (tj. 14.11.2022 a dříve) bude Zákazníkovi vrácena celá uhrazená částka.

Při stornování objednávky 3-4 pracovní dny před datem konání Akce (tj. 15.11. nebo 16.11.2022) bude Zákazníkovi vráceno 50% uhrazené částky.

Storno objednávky již není možné provést v posledních 2 pracovních dnech před datem konání Akce ani později (tedy od 18.11.2022 dále),
pokud se Provozovatel nedohodne se Zákazníkem jinak.

Příslušná částka bude vrácena na účet Zákazníka do sedmi pracovních dnů.


6. Organizační změny
Evolucio Space s.r.o. si vyhrazuje právo změny data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě Evolucio Space s.r.o. umožní Zákazníkům stornovat objednávku a vrátí jim uhrazenou částku v plné výši. Částka bude vrácena na účet Zákazníka do sedmi pracovních dnů.
 

7. Zrušení akce
Evolucio Space s.r.o. si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil účast na Akci, bude mu vrácena tato částka v plné výši, a to do sedmi pracovních dnů od data oznámení zrušení Akce.


8. Reklamace a námitky
Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu eva.vejvodova@evolucio.space. Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Evolucio Space s.r.o. nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.


9. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy Evolucio Space s.r.o. jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


10. Ochrana osobních údajů
Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

Evolucio Space s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Evolucio Space s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde.  


11. Účinnost
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22.10.2022