JAK ZAČÍT TRANSFORMACI K SAMOŘÍZENÍ

NEŽ VYKROČÍTE NA CESTU

Předpokládejme, že jste v bodě, kdy jste se už seznámili s filozofií a příklady tyrkysových organizací a jste odhodláni transformovat svou firmu    do modelu postaveného na samořízení, autonomii, otevřenosti a lidskosti. Než se změnou začnete, věnujte dostatek času přípravnému období. Ujasněte si, proč chcete na tuto cestu vykročit, jak daleko na ní chcete dojít, jaké předpoklady máte k tomu, abyste došli k cíli i jaké hlavní překážky vás na cestě nejspíš čekají.

Zkušenosti z praxe ukazují, že přechod k samořízení vyžaduje experimentování, jehož součástí je i občasné zabočení do slepé uličky, kontinuální práci na rozvoji znalostí a dovedností lidí a především na jejich schopnosti otevřeně komunikovat, důvěřovat sobě i ostatním a mít odvahu rozhodovat. Je to úžasná, dobrodružná cesta, na níž zažijete hodně krásných i těžkých situací, které vám i lidem ve vaší organizaci umožní skutečně růst, učit se, spolutvořit a zažívat úspěch.

Abyste si cestu užívali ve všech jejích fázích, je dobré mít s sebou průvodce. Člověka, který sdílí vaše hodnoty, rozumí vašim motivům a sám souzní s tyrkysovou filozofií. Je samozřejmě také potřeba, aby měl potřebné know-how a ideálně (i když ne nutně) i praktickou zkušenost s transformací. Rolí tohoto člověka bude klást otázky, které vás přimějí pohlížet na příležitosti a problémy novým způsobem, pomáhat vám držet směr, přinášet know-how a inspiraci z praxe, facilitovat schůzky a workshopy a také vás podporovat v těžkých chvílích.  Přínosem průvodce může být i to, že vás propojí s podobně smýšlejícími lidmi, od nichž můžete čerpat další inspiraci.

PROZKOUMEJTE SVÉ MOTIVY

Ponořte se do hloubky a prozkoumejte důvody, které vás vedou na cestu transformace. Slyšíte volání, které vám nedá spát a nutí vás změnu uskutečnit? Cítíte, že je to pro vás jediná možná cesta? Chcete organizaci, v níž lidé dorůstají do nejlepší verze sebe sama? Chcete zodpovědný a udržitelný businessový model? Nebo v sebeřízení vidíte jen možnost ekonomického růstu firmy? Vaše osobní motivy jsou pro úspěch transformace klíčové. Na nich totiž záleží, do jaké míry se vám podaří získat lidi na svou stranu a inspirovat je k tomu, aby s vámi změnu chtěli uskutečnit. Čím silněji na ně zapůsobí, tím větší šance na úspěch. Pokud s nimi nesouzní nebo vám neuvěří, že jsou autentické, změna se nejspíš nepodaří.

Jaké otázky si položit:

 • Které postupy a přístupy klasického řízení firmy a lidí mi vadí nebo jsou přímo v rozporu s mými hodnotami? Je to nedostatek osobní svobody, přílišná kontrola, nevyužívání potenciálu lidí nebo třeba nedostatek respektu a úcty k lidem?
 • Které tyrkysové principy se mnou rezonují silněji a které méně?
 • Jakou podobu má moje vize nové organizace? Jak daleko chci na cestě transformace dojít?
 • Kde vidím své limity, za jaké meze nejsem zatím připravený/á při změně zajít?
 • Co jsou moje největší obavy? Jak by zasáhly mě a firmu, kdyby se naplnily?
 • Do jaké míry se cítím připravený/á opustit některé své přístupy a pohledy a učit se nové, třeba i hodně odlišné od těch současných?
 • Jak lehké nebo těžké pro mě bude pustit kontrolu a přestat rozhodovat o věcech, které dosud byly zcela v mých rukou?

Při odpovídání na otázky buďte maximálně upřímní. Máte skutečnou víru, že přechod k novému modelu má smysl a že se podaří? Pokud ano, vydejte se na cestu. A začněte tím, že pro svou myšlenku získáte prvních pár nadšenců.

POSTAVTE TÝM AMBASADORŮ

Mluvte o své vizi, myšlenkách a motivech s lidmi v organizaci a zjistěte, s kým rezonují. Mezi nimi najdete své první spolutvůrce změny. Ambasadory, kteří sdílí vaši vizi a nadšení a pomohou vám změnu komunikovat a provést. Stačí vám čtyři pět lidí, kteří vytvoří tento podpůrný tým.

Stejně jako vy i tým ambasadorů potřebuje dostatek času na přípravu na změnu. S tou pomůže průvodce v roli facilitátora a nositele know-how. Provede vás schůzkami a workshopy, na nichž do hloubky proberete tyrkysové principy a příklady jejich uplatňování v praxi, dotvoříte vizi, budete mluvit o míře připravenosti vás i dalších lidí ve firmě, budete otevřeně sdílet své obavy.

Příklady otázek, na něž si v týmu odpovědět:

 • Jak každý z nás chápe tyrkysové principy?
 • Proč a čím jsou pro nás důležité?
 • Jak daleko je současný stav organizace od tyrkysové vize? Kde jsou hlavní rozdíly?
 • Otázka pro manažery - Do jaké míry jsem ochotný a připravený vzdát se svých současných manažerských pravomocí?
 • Jak vysoká je míra osobní zodpovědnosti našich lidí?
 • Jak jsme my i ostatní lidé ve firmě ochotní a připravení se učit?
 • Jaká je u nás otevřenost ke změnám a uplatňování nových postupů?
 • Jsme ochotní / zvyklí / připravení experimentovat?
 • Jaké silné stránky nám v transformaci pomohou?
 • Kde jsou naše hlavní slabiny?
 • Z čeho máme největší obavy?

V rámci schůzek a workshopů je potřeba připravit se i na komunikaci změny ve firmě a dohodnout se na kritériích, podle nichž budete stavět samořízené týmy a rozdělovat role. Abyste zamezili vzniku chaosu, vypracujete si seznam prvních kroků po zavedení sebeřídících týmů. O těchto tématech si řekneme víc v příštím dílu.

Příprava týmu ambasadorů je klíčová pro úspěšné spuštění první fáze sebeřízení, která bývá obvykle náročná. Proto ji nepodceňte a věnujte jí dostatek času. Přípravná setkání týmu, kterých bude pravděpodobně kolem deseti, by se měla konat, pokud možno, pravidelně, aby tým držel momentum a pozitivní energii. Vzhledem k vytíženosti lidí v pracovní době bude nejspíš potřeba potkávat se i mimo ni. Věřte, že tato investice se vyplatí. Čím lépe budete připravení, tím snazší pro vás přechod k sebeřízení bude, tím lépe budete naplňovat svou roli nositelů změny a dokážete pomáhat svým kolegům.

V dalším článku si řekneme, jak změnu komunikovat všem lidem v organizaci, jak postavit samořízené týmy a jak v novém modelu fungovat v prvních dnech a týdnech.

Zdroje:

https://thejourney.reinventingorganizations.com

http://reinventingorganizationswiki.com

Budoucnost organizací, Frederic Laloux, vydal PeopleComm v roce 2016, originál: Reinventing Organizations, 2014)