O nás

Naším záměrem je pozitivně přispívat k evoluci lidské spolupráce směrem k samořízení, lidskosti, udržitelnosti a službě celku. 

Věříme, že nové formy spolupráce jsou nezbytné pro řešení výzev a problémů na všech úrovních.  Dosáhneme jich svým osobním rozvojem, kolektivním učením se, spolutvořením, otevřeností a novým přístupem ke stanovování cílů. 

Pomáháme budovat organizace jako živé, samořízené systémy, v nichž lidé pracují pro smysluplné cíle a dorůstají do nejlepší verze sebe samých. Organizace, které přinášejí výsledky a zároveň jsou dlouhodobě udržitelné a život podporující.

Poskytujeme know-how, nástroje, praktické zkušenosti a pomoc s uskutečněním změny na úrovni jednotlivců, týmů a organizací. 

Shromažďujeme, budujeme a sdílíme know-how v oblasti evoluce spolupráce, iniciujeme a podporujeme vzájemné učení a sdílení zkušeností, propojujeme lidi a organizace. Dáváme energii, podporu a naději těm, kdo ji na své cestě potřebují. 

Postupně budujeme platformu, kde se soustřeďují lidé, zkušenosti, know-how, experimenty a projekty z oblasti evolučních modelů spolupráce
a osobního rozvoje. Prostor je otevřený všem, kdo se o tuto oblast zajímají. Vzniká postupně, organicky a zatím je organizovaný centrálním týmem Evolucia, který tvoří aktivity a programy, kolem nichž se setkáváme. 

Proč Evolucio? Naše jméno spojuje latinská slova evolutio a lucere. Vyjadřuje, že Evolucio “svítí na cestu evoluce”.
 

Naše filozofie

Jsme průkopníci a badatelé na cestě objevování a učení. Ke své roli přistupujeme s energií a nadšením a také s respektem a pokorou.  Neprosazujeme své vidění světa jako jediné platné nebo lepší než ostatní. Respektujeme hodnotu a zkušenost každého člověka, systému i organizace. 

Otevíráme lidem a organizacím dveře na cestu dalšího rozvoje a učení. Inspirujeme k osobnímu růstu, posouvání hranic a k přijetí paradigmatu založeného na důvěře, spolupráci (nikoli konkurenci), na víře v postupný rozvoj lidského vědomí a hojnost života. Věříme, že tento pohled nás osvobozuje z “módu přežití” vycházejícího z pocitů strachu a nedostatku a dává nám svobodu a odvahu vytvářet projekty, inovace i modely spolupráce, které jsou z pohledu předchozích evolučních stupňů nepředstavitelné.

Věříme, že vyšší úroveň spolupráce vyžaduje rozvoj schopností, které jsou součástí výše popsaného paradigmatu.  Jsou to především laskavost, empatie, otevřenost různým názorům, přístupům, metodám. Schopnost naslouchat a vést dialog i zodpovědnost za sebe a naše organizace.

Věříme, že evoluce všeho je kontinuální a nezastavitelná. Jejím projevem je změna. Záleží jen na nás, jak změnu vnímáme a zda chceme být její oběti, nebo spolutvůrci. Sociální, ekologické a ekonomické výzvy, kterým čelíme, představují příležitost a impuls posunout se na vyšší úroveň vědomí, jež nám umožní najít řešení, která na v současnosti převládajících úrovních nevidíme. Rozpad starých modelů, frustrace a ztráta “jistot” přivedly lidstvo do zlomového bodu. Je možné, že v tomto bodě stojíme před volbou mezi kolapsem a novou podobou světa. Volíme mezi strachem a intolerancí a otevřeností a spoluprací. Věříme, a dosavadní evoluce naši víru podporuje, že zvolíme život a nikoli zánik.

Co děláme pro naplnění vize Evolucia

ROZVÍJÍME

Pomáháme lidem rozvinout dovednosti a schopnosti potřebné pro vyspělé formy spolupráce. 
 

PROVÁZÍME ZMĚNOU 

Provázíme lídry a jejich organizace na cestě k samořízení. Sdílíme know-how a zkušenost z praxe. Pomáháme si na cestě růstu a změny.

TVOŘÍME A SDÍLÍME

Využíváme sílu kolektivní inteligence ke spolutvoření nových myšlenek, nápadů a know-how. Ty pak integrujeme do metod a přístupů, které uplatňujeme v praxi.

OBJEVUJEME A INSPIRUJEME

Hledáme nové cesty, experimentujeme a prozkoumáváme různé metody, přístupy a postupy. Povzbuzujeme ostatní, aby vykročili na cestu růstu a změny. 

SPOJUJEME

Vytváříme platformu - ekosystém, v němž jsou propojeni lidé, organizace a projekty s podobnými záměry a společně vytvářejí synergie, které zvětšují jejich dopad. Vítáme v naší komunitě všechny druhy organizací - komerční i neziskové, zájmové, vzdělávací, kulturní i zdravotnické či sociální.

PODPORUJEME

Poskytujeme bezpečné prostředí, ve kterém lidé čerpají novou energii a víru, že vše je možné. Nikdo tady není sám, jsme v tom společně.  

                     

 

Náš tým

Eva Vejvodová

Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka Evolucia. Věnuji se tvorbě a sdílení know-how v oblasti evoluce organizací a lidské spolupráce. Chci otevírat diskusi a inspirovat ostatní na cestě osobní i organizační změny. Pomáhám organizacím na cestě k samořízení a kultuře otevřenosti, smysluplnosti, vzájemné podpory a učení.
Budování Evolucia mi dává příležitost skutečně žít tealové principy, nacházet při tom své limity a posouvat je dál. Je to krásná cesta růstu, učení, objevování, sdílení a vytváření něčeho smysluplného a zcela nového.

Marek Vich

Mým posláním je oživovat svět současných organizací a pomáhat jejím členům k větší svobodě, odpovědnosti a naplnění. Mojí hlavní vášní je zavádění evolučních,
svobodných a participativních stylů řízení založených na samo-organizaci. A to je přesně důvod, proč spolutvořím Evolucio. Zde mám tu čest spolupracovat s lidmi, kteří se mnou tuto vášeň sdílí a zároveň v tomto směru posouvají mé obzory i zkušenosti dále. Působím také jako odborný asistent na katedře managementu FPH VŠE v Praze a jsem lektorem mindfulness a zakladatelem organizace Mindfulness Club.

Lenka Papadakisová

V Evoluciu se zabývám tvorbou rozvojových programů, mentoruji, koučuji, facilituji poradních kruhy a mastermindové skupiny.  Podporuji změnu z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, která začíná u nás samotných, v našich hlavách. Vycházím z holistického přístupu k životu, moudrosti přírody i moderních poznatků neurověd a psychologie. Čerpám ze své bohaté manažerské a podnikatelské zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání. Stojím za vzdělávacími společnostmi Kredo, Expertis a platformami Moudré podnikání žen a Učíme se příběhy.

Míša Skalníková

Zajímá mne a baví pomáhat vzniku a rozvoji organizačních systémů, ve kterých lidé mohou a chtějí pracovat dobře a rádi, být sami sebou, naplňovat svůj potenciál a přispívat k vyššímu cíli a blahu celé společnosti. Evoluční proces aplikovaný v různých organizacích po celém světě, ve mně probouzí touhu přispět, být součástí,  být sama sebou, spolutvořit něco s vyšším posláním, něco, co přesáhne kvalitou nás všechny. Je to další krok k naplnění mého poslání, seberozvoji a vlastnímu učení. A je to možnost nabídnout mou zkušenost a znalosti druhým, kteří mají odvahu spolutvořit organizace budoucnosti.

Jan Polák

Podporuji udržitelný rozvoj byznysu a podnikatelského prostředí, které oceňuje sílu lidského potenciálu a zaměřuje se na jeho rozvoj. Pomáhám probouzet a transformovat spirit a tvůrčí energii v organizacích.
V Evoluciu se zaměřuji na tvorbu know-how  a provázení organizací na cestě změny. Pomáhám lídrům a týmům odhalit a rozvinout jejich silné stránky, zlepšovat kvalitu spolupráce a stavět úspěšné strategie.  Jsem také zakladatelem a ředitelem firmy New Business Paradigm a programu Podnikatel 5.0.

Simona Benešová

Jsem nadšený expert v péči o zákazníky, zkušený lídr v mezinárodních firmách a inovátor v oblasti budoucnosti práce a využívání exponenciálních technologií. Věřím, že každý z nás může své talenty využít nejen ku prospěchu svému, ale také  ve službě ostatním.  Oslovila mě kniha Frederica Laloux Budoucnost organizací a odstartovala mou touhu přispívat k evoluci lidské spolupráce. Jsem hrdá na to, že mohu s podobně smýšlejícími parťáky v Evoluciu spolutvořit a přinášet inspiraci těm, kteří hledají smysl a hodnotu ve své práci.

Pavlína Lášticová

V Evoluciu sa starám o organizáciu akcií a rada sa zapájam do výskumnej tvorby. Moja cesta začala na VŠE, kedy som ako stážista pracovala v dvoch korporátoch. Vnímala som, že to nie je to najvhodnejšie prostredie pre rozvoj bytosti v jej plnej celistvosti, a koniec koncov ani pre firmu samotnú. Vtedy som ale moje pocity nevedela pomenovať. Kúsky odpovedí na moje otázky začali prichádzať vďaka predmetu Management 2.0., a neskôr pri zapojení sa do kvalitatívneho ročného výskumu samo-organizovaných spoločností. Výskum ma viedol k túžbe vyskúšať si všetko v praxi. Som vďačná za to, že môžem byť súčasťou Evolucia. Objavovať a následne ďalej zdieľať.