OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE EVOLUCIO CAMP

1. Použití
Tyto "Obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností Evolucio Space s.r.o, Ungarova 677/2, 18000 Praha 10, IČ  09071831 (dále jen „Evolucio Space s.r.o.“) při účasti Zákazníka na akci Evolucio Camp 26.5. - 28.5.2022 (dále jako „akce“) pořádané společností Evolucio Space s.r.o.


2. Objednávka
Zákazník zadává objednávku elektronicky vyplněním registračního formuláře, do něhož je naveden z webové stránky akce. Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.  Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde
 

3. Cena
Cena akce je smluvní, Evolucio Space s.r.o. není plátcem DPH.
 

4. Úhrada
Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do pěti pracovních dnů zaslána zálohová faktura se splatností 7 dnů. V případě, že nebude poplatek
za akci uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se Evolucio Space s.r.o. se Zákazníkem dohodne jinak. Po zaplacení zálohy obdrží Zákazník do tří pracovních dnů doklad o zaplacení ve formě faktury.


5. Storno
Objednávku je možné stornovat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu michaela.skalnikova@evolucio.space. Pokud již Zákazník uhradil registrační poplatek, bude se další postup řídit těmito podmínkami: 

Pokud je Zákazník nucen zrušit objednávku ze zdravotních důvodů, bude mu vrácena celá částka bez ohledu na čas zrušení objednávky.

Při stornování objednávky z jiných než zdravotních důvodů 15 a více pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vrácena celá uhrazená částka.

Při stornování objednávky z jiných než zdravotních důvodů 14-6 pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vráceno 50% uhrazené částky.

Storno objednávky již není možné provést z jiných než zdravotních důvodů 5 pracovních dnů před datem konání akce ani později (tedy od 19.5.2022), pokud se Evolucio s.r.o. nedohodne se Zákazníkem jinak.

Příslušná částka bude vrácena na účet Zákazníka do deseti pracovních dnů.


6. Organizační změny
Evolucio Space s.r.o. si vyhrazuje právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě Evolucio Space s.r.o. umožní Zákazníkům stornovat objednávku a vrátí jim uhrazenou částku v plné výši. Částka bude vrácena na účet Zákazníka do deseti pracovních dnů.
 

7. Zrušení akce
Evolucio Space s.r.o. si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních, provozních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil účast na akci, bude mu vrácena tato částka v plné výši, a to do deseti pracovních dnů od data oznámení zrušení akce.


8. Reklamace a námitky
Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@evolucio.space. Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Evolucio Space s.r.o. nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.


9. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy Evolucio Space s.r.o. jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


10. Ochrana osobních údajů
Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

Evolucio Space s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Evolucio Space s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde.  


11. Účinnost
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22.2.2022