OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO AKCE

1. DEFINICE

Tyto "Obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností Evolucio Space s.r.o, Ungarova 677/2, 18000 Praha 10, IČ  09071831 (dále jen "Provozovatel“) při účasti Zákazníka na Akcích pořádaných společností Evolucio Space s.r.o.

“Akce” znamená jak konference, přednášky, kurzy a školení konané za fyzické přítomnosti Zákazníků, tak online semináře či online webináře a jakékoli jiné vzdělávací akce pořádané Provozovatelem a nabízené jako Produkt na webové stránce Provozovatele www.evolucio.space.


2. OBJEDNÁVKA

Zákazník zadává objednávku elektronicky vyplněním registračního formuláře, do něhož je naveden z webové stránky akce. 
Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli.
Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat” či "Chci se zúčastnit".
Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od Provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení registrace").
Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.  Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde
 

3. CENA

Cena Akce (dále "Registrační poplatek") uvedená na webové stránce Akce je smluvní. Provozovatel není plátce DPH. 
 

4. ÚHRADA

Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do tří pracovních dnů zaslána faktura se splatností 5 dnů, nejpozději však v den konání akce.
V případě, že nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak. 


5. STORNO

Objednávku je možné stornovat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@evolucio.space. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, bude se další postup řídit těmito podmínkami: 

  • Při stornování objednávky deset a více pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vrácena celá uhrazená částka.
  • Při stornování objednávky pět až devět pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vráceno 50% uhrazené částky Registračního poplatku.
  • Storno objednávky již není možné provést čtyři pracovní dny před datem konání akce ani později, pokud se Provozovatel nedohodne
    se Zákazníkem jinak.
  • Registrační poplatek bude vrácený na účet Zákazníka do sedmi pracovních dnů.


6. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, programu, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku. 
 

7. ZRUŠENÍ AKCE

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, bude mu vrácena tato částka v plné výši, a to do sedmi pracovních dnů od data oznámení zrušení akce.


8. REKLAMACE A NÁMITKY

Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@evolucio.space. Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.


9. OCHRANA DÍLA

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

Provozovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Evolucio Space s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde.  


11. ÚČINNOST
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 11.11.2022