OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO AKCE

1. DEFINICE

Tyto "Obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností Evolucio Space s.r.o, Ungarova 677/2, 18000 Praha 10, IČ  09071831 (dále jen "Provozovatel“) při účasti Zákazníka na Akcích pořádaných společností Evolucio Space s.r.o.

“Akce” znamená jak konference, přednášky, kurzy a školení konané za fyzické přítomnosti Zákazníků, tak online semináře či online webináře a jakékoli jiné vzdělávací akce pořádané Provozovatelem a nabízené jako Produkt na webové stránce Provozovatele www.evolucio.space.


2. OBJEDNÁVKA

Zákazník zadává objednávku elektronicky vyplněním registračního formuláře, do něhož je naveden z webové stránky akce. 
Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli.
Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat” či "Chci se zúčastnit".
Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od Provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení registrace").
Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.  Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde
 

3. CENA

Cena Akce (dále "Registrační poplatek") uvedená na webové stránce Akce je smluvní. Provozovatel není plátce DPH. 
 

4. ÚHRADA

Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do 7 pracovních dnů zaslána faktura se splatností 10 dnů, nejpozději však v den konání akce.
V případě, že nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak. 


5. STORNO

Objednávku je možné stornovat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@evolucio.space. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, bude se další postup řídit těmito podmínkami: 

  • Při stornování objednávky deset a více pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vrácena celá uhrazená částka.
  • Při stornování objednávky pět až devět pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vráceno 50% uhrazené částky Registračního poplatku.
  • Storno objednávky již není možné provést čtyři pracovní dny před datem konání akce ani později, pokud se Provozovatel nedohodne
    se Zákazníkem jinak.
  • Registrační poplatek bude vrácený na účet Zákazníka do sedmi pracovních dnů.


6. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, programu, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku. 
 

7. ZRUŠENÍ AKCE

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, bude mu vrácena tato částka v plné výši, a to do sedmi pracovních dnů od data oznámení zrušení akce.


8. REKLAMACE A NÁMITKY

Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@evolucio.space. Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.


9. OCHRANA DÍLA

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

Provozovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Evolucio Space s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde.  


11. ÚČINNOST
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 20.3.2023